Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Ilonaa en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Deze gelden ook na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgewezen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: Alle aanbiedingen van Studio Ilonaa aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2.  Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Studio Ilonaa en de opdrachtgever.
 3. Opdracht: De dienst of het product dat door Studio Ilonaa geleverd zal worden.
 4. Opdrachtgever: De (rechts)persoon of personen waarmee Studio Ilonaa de overeenkomst heeft gesloten.
 5.  Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Schriftelijk: Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten alle tijde bij de opdrachtgever.
 7. Gebruik: Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 AW: auteurswet 1912.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Ilonaa en een opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn alsmede van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door een opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Studio Ilonaa slechts bindend indien en voor zover deze door Studio Ilonaa uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Studio Ilonaa doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid na 14 dagen na de datum van verzending door Studio Ilonaa. Na akkoord van de klant op de offerte staat de prijs vast, mits anders overeengekomen.

1. Studio Ilonaa houdt zicht het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering door Ilona Wielinga onaanvaardbaar maken.

2. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Ilona Wielinga is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

1. Studio Ilonaa zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Ilona Wielinga gebruikelijk werkt.

2. Ilona Wielinga spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden.

3. Studio Ilonaa levert de producten/diensten af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Ik maak gebruik van een beeldoptimalisatie om de elementen in de best mogelijke kwaliteit weer te geven. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Ilona Wielinga en kan eventuele extra kosten met zich meebrengen.

4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 1. Het product zal binnen de afgesproken tijd afgeleverd worden. Meestal hanteer ik hier een termijn van 30 dagen, maar dit is mede afhankelijk van de omvang van de opdracht en de gemaakte afspraken.
 2. De opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 3. Maximaal wee weken na de gevraagde wijzigingen legt Studio Ilonaa een nieuw ontwerp voor aan de opdrachtgever. Drukwerk wordt pas gedrukt na een schriftelijk akkoord op de ontwerpen.
 1. Studio Ilonaa hanteert, tenzij anders overgekomen, slechts geschatte levertijden.
 2.  Digitale bestanden worden aangeleverd in een Google Drive map, mits anders aangegeven.
 3. Studio Ilonaa maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd zal schriftelijk worden bevestigd.
 4. De definitieve levering vind niet plaats voor de (aan)betaling is voltooid. Ook dit wordt schriftelijk bevestigd.
 5. Bestanden worden afgeleverd in het schriftelijk bevestigde formaat. De opdrachtgever kan later altijd nog vragen om een aangepaste bestandsindeling. Dit kan eventuele kosten met zich meebrengen, mits anders afgesproken.
 1. Indien aannemelijk is dat Studio Ilonaa hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Ilona Wielinga dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 2.  De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen prijzen. Er wordt enkel afgeweken van de vooraf gemaakte prijs wanneer dit duidelijk is afgesproken, of er -om welke reden dan ook- meer werk is verricht dan in eerste instantie was afgesproken.
 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeen gekomen. De BTW zal op zowel de offerte als het factuur vermeld staan.

1. Studio Ilonaa zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na de factuurdatum.

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen wordt voldaan, kan Studio Ilonaa, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. In het geval van ernstige omstandigheden, waardoor het voor Ilona Wielinga niet mogelijk is de opdracht zelf binnen de overeengekomen datum uit te voeren zal ze beroep doen op haar netwerk voor eventuele vervangers. Ilona Wielinga is niet verantwoordelijk voor het regelen of betalen van de vervanger. Indien mogelijk zal er een nieuwe termijn worden afgesproken.
5. Betalingsverplichting geldt teven indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Ilona Wielinga.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Studio Ilonaa.
 2. Klachten na de in de lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Ilona Wielinga, indien niet anders overeengekomen. 
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Studio Ilonaa.
3. Studio Ilonaa houdt zicht het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder de website, advertenties of social media. Ook mag werk gebruikt worden voor promotie in tijdschriftartikelen en ander drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders overeen gekomen.
4. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
5. Digitaal of analoog werk bewerken of wijzigingen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Ilonaa.
6. Elk gebruik van een werk van Ilona Wielinga dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Ilona Wielinga.
7. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Studio Ilonaa, rekent Ilona Wielinga drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

1. Studio Ilonaa is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Ilonaa of diens vertegenwoordigers.
2. Studio Ilonaa is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Studio Ilonaa geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Studio Ilonaa zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.
Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Studio Ilonaa niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Ilona Wielinga, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Studio Ilonaa slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Studio Ilonaa in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Studio Ilonaa toegerekend kunnen worden;
– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

1. Studio Ilonaa houdt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Ilona Wielinga aan opdrachtgever meegedeeld.
3.  Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.